Puppet Masterมีกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ
รวดเร็วและ มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งได้ดังนี้
1. การวางแผนกลยุทธ์ (Strategy)
หลังจากที่เราได้รับความต้องการจาก ลูกค้า ทางทีมจะกลับมาศึกษาข้อมูล ของลูกค้าและคู่แข่ง และวางแผน การพัฒนาเว็บไซต์ให้ตอบโจทย์ของ
ลูกค้ามากที่สุด
2. งานออกแบบสร้างสรรค์
(Creative)

การวางแผนกลยุทธ์จะถูกทำควบคู่ไป กับงานออกแบบสร้างสรรค์ ด้วย ความที่ทำงานเป็นทีมทำให้ได้ไอเดีย ใหม่ๆ ที่ครอบคลุมทุกความต้องการ ของลูกค้าเสมอ
3. ขั้นตอนการผลิต (Production)
ผลิตผลงานด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญในแต่ ละส่วนตามที่ได้นำเสนอแผนงานกับ ลูกค้า ในขั้นตอนนี้ลูกค้าจะได้ตรวจ สอบความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด
4. ควบคุมคุณภาพและเผยแพร่
หลังจากที่พัฒนางานเรียบร้อย ทาง ทีมจะมีผู้ตรวจสอบเรื่องการใช้งาน และคุณภาพของผลงานที่ออกไป เพื่อปรับปรุงแก้ไขได้ทันที หลังจาก เว็บไซต์ขึ้นเผยแพร่แล้ว ทางบริษัทฯ จะรับประกันผลงานต่อไปอีก 1 ปี
5. การวัดผลและอัพเดทรายเดือน
(Evaluation and
Maintenance)
ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เริ่มประชาสัมพันธ์ ทางออนไลน์ตามแผนงาน และให้ บริการอัพเดทรายเดือนตามลูกค้า ต้องการ จะมีการทำรายงานวัดผล สถิติคนเข้าใช้เว็บไซต์ และวัดความ
สำเร็จจากแผนงานที่นำเสนอไปใน ตอนต้น เป็นรายเดือนให้ลูกค้า เพื่อ ทำการพัฒนาในครั้งต่อๆ ไป